За страницата

Главна цел

Житейски умения чрез баскетбол  (BASKI) е насочен предимно към поканата на тема  ‘‘Насърчаване на образованието в и чрез спорта с особено внимание върху развитието на уменията, както и подпомагане прилагането и изпълнението на насоките на ЕС относно Двойни кариери на спортистите’’.

БАСКИ предвижда да разработи тренировъчна програма за треньорите по баскетбол, учителите по физическо възпитание и ръководителите в спорта и образованието за насърчаване на практикуването на баскетбола сред учениците в началните класове,  като среда за развитие на житейски умения, с акцент върху гражданското участие и социалния принос.


Други цели

Обучаване на  всички заинтересовани лица, участващи във физическото възпитание на децата, като основното внимание е насочено към родителите, директорите на училищата и учителите по физическо възпитание.

БАСКИ ще се стреми да информира всички участващи страни относно предимствата на баскетбола, като физическото и психическото здраве, а също така интелектуалните умения и знания, които се придобиват в резултат от практикуването на този спорт. Това ще се постигне главно с провеждането на интерактивни и забавни семинари, изготвяне и разпространение информационни наръчници и също така и използването на екипировка и игри. Всичко това ще бъде събрано в пакет „БАСКИ интерактивно обучение“


Действия

Учебната програма БАСКИ и Отвореният набор от инструменти обхващат общите тренировъчни материали, дейности и инструменти, които ще бъдат разработени в смесен формат, както лице в лице, така и онлайн дейности. Някои от темите, които ще бъдат обхванати са:

  • Педагогически подходи базирани на баскетбола
  • Развитие на житейски умения за младежи
  • Баскетбол в общността
  • Социална интеграция чрез баскетбол
  • Физическо и психическо здраве, здравословен живот.

Резултати

Ръководството за обучение и адаптация на политиките на БАСКИ ще бъде разработено под формата на интерактивна електронна книга (включва мултимедийно съдържание и визуализации) и ще предостави конкретни насоки на заинтересованите страни. Всички партньори. като опитни доставчици на обучение и разработчици на курсове ще предоставят обратна информация за развитието на Ръководството. Ръководството ще бъде достъпно чрез Онлайн среда за обучение и ще бъде предлагана във формат на интерактивна електронна книга.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на нейното съдържание, което изразява единствено вижданията на авторите и Комисията не е отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

[Номер на проекта: 613606-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SCP]

Advertisement
%d bloggers like this: