Home

НАЧАЛНА СТРАНИЦА НА (BASKI)

Съвременният начин на живот на младите хора, бързото развитие на науките и технологиите, а и също индустриализацията на спорта  са част от факторите, които доведоха до намаляване на значението на физическото възпитание в училище, особено в страните партньори.

Житейски умения чрез баскетбол (BASKI) ще насърчава образованието в и чрез спорта, като особено внимание ще е насочено върху развитието на житейски умения, както и ще подпомага прилагането и изпълнението на насоките и инструкциите на Европейския съюз относно  ,,Двойни кариери на спортистите’’.

Цели

Разработването на тренировъчна програма за треньорите по баскетбол, учителите по физическо възпитание и ръководителите в спорта и образованието за насърчаване на практикуването на баскетбола сред учениците в началните класове,  като среда за развитие на житейски умения, с акцент върху гражданското участие и социалния принос.

Действия

Осигуряване на всички онлайн компоненти за обучението и интерактивните инструменти по проекта, като онлайн тренировъчни модули, мултимедийно съдържание, инструменти за комуникация и сътрудничество, мини игри и ресурси.

Резултати

Тренировъчните пакети ще предоставят педагогически методи, упражнения, както и планове за тренировки на открито, които да се използват от съответните заинтересовани страни.


Sports and particularly basketball, is a significant factor in the development of adolescents’ self esteem, identity, and feelings of competence.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява потвърждение на нейното съдържание, което изразява единствено вижданията на авторите и Комисията не е отговорна за каквото и да е използване на информацията, съдържаща се в нея.

[Номер на проекта: 613606-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SCP]